Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: TS. Lê Quang Thủy

 • Theo dõi và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của Viện
 • Công tác quy hoạch, chiến lược phát triển Viện và các dự án về hợp tác, liên kết và đào tạo
 • Công tác tổ chức, nhân sự, bồi dưỡng cán bộ
 • Phụ trách Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỉ luật đối với cán bộ của Viện
 • Công tác thi Olympic SV
 • Công tác tài chính
 • Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Phó Chủ tịch HĐ), các CTĐT
 • Công tác quản lý đào tạo SĐH, NCKH (Cán bộ)
 • Công tác đối ngoại
 • Phụ trách Bộ môn Toán cơ bản, Bộ phận Hành chính, Bộ phận Quản lý khoa học và Đào tạo SĐH

Phó Viện trưởng: GVC. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 • Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển Viện
 • Công tác giáo trình, bài giảng cho đào tạo giai đoạn cơ bản hệ đại học chính quy và các hệ đặc biệt (KSTN, CLC, VN, CTTT, SIE,…) trong phạm vi nhiệm vụ của Viện
 • Công tác truyền thông và quan hệ công chúng
 • Điều hành và quản lý đào tạo giai đoạn cơ bản hệ đại học chính quy, các hệ đặc biệt, văn bằng 2 như: Phân công giảng dạy, đánh giá kiểm tra học phần,…
 • Công tác kiểm định chất lượng và quản lý thực hiện ISO
 • Theo dõi giảng dạy và công tác nghiệp vụ sư phạm
 • Phối hợp với Đảng uỷ Viện theo dõi công tác đoàn thể trong Viện (Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV)
 • Phụ trách Bộ môn Toán Tin, Bộ phận Giáo vụ (trong mảng nhiệm vụ được giao), Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Cảnh Nam

 • Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển Viện
 • Công tác giáo trình, bài giảng cho đào tạo tại chức, đào tạo ngành hệ đại học chính quy và hệ KSTN
 • Phối hợp với VT trong công tác đào tạo SĐH và hợp tác quốc tế
 • Điều hành, quản lý đào tạo tại chức, đào tạo ngành hệ đại học chính quy và KSTN như: Phân công giảng dạy, đánh giá kiểm tra học phần,…
 • Công tác sinh viên (các hoạt động liên quan tới học tập, thi đua, khen thưởng, kỉ luật), cán bộ quản lý lớp, ban cố vấn học tập; công tác NCKH SV
 • Công tác quản trị thiết bị, cơ sở vật chất
 • Công tác an ninh nội bộ
 • Phụ trách Bộ môn Toán ứng dụng, Bộ phận Giáo vụ (trong mảng nhiệm vụ được giao)