Tài trợ chính
Tiếng Việt
 ABOUT US
   - Dean' Welcome
   - Overview
   - Organizational Structure
   - Leadership
   - History of the School
 DEPARTMENTS
   - Advanced Engineering Mathematics
   - Mathematical Informatics
   - Applied Mathematics
 FACULTY & STAFF
   - Department of Advanced Engineering Mathematics
   - Department of Mathematical Informatics
   - Department of Applied Mathematics
 ACADEMICS
   - Undergraduate Programs
   - Master Programs
   - PhD Programs
 RESEARCH
   - Research Areas
   - Research Groups
   - Research Projects
 COOPERATION
 CONTACT
Tài trợ chính

♦ Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nôi

♦ Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C

          

                                              

[Quay lại]
     
 
@School of Applied Mathematics and Informatics