Chương trình
Tiếng Việt
 ABOUT US
   - Dean' Welcome
   - Overview
   - Organizational Structure
   - Leadership
   - History of the School
 DEPARTMENTS
   - Advanced Engineering Mathematics
   - Mathematical Informatics
   - Applied Mathematics
 FACULTY & STAFF
   - Department of Advanced Engineering Mathematics
   - Department of Mathematical Informatics
   - Department of Applied Mathematics
 ACADEMICS
   - Undergraduate Programs
   - Master Programs
   - PhD Programs
 RESEARCH
   - Research Areas
   - Research Groups
   - Research Projects
 COOPERATION
 CONTACT
Chương trình

Thứ Bảy, 12/11/2016 – Buổi sáng

 

08:00 – 08:30

Đón tiếp, đăng ký đại biểu

08:30 – 09:00

Khai mạc Hội nghị

 

Báo cáo mời – Hội trường (923)

Chủ tọa: Vũ Ngọc Phát

09:00 – 9:30

Nguyen Huu Du

Dynamic behavior of Kolmogorov systems perturbed by noise

09:30 – 10:00

Đinh Nho Hào

Xác định điều kiện ban đầu trong phương trình parabolic

10:00 – 10:20

Nghỉ giữa buổi (coffee break)

 

 Tiểu ban song song 01 – Phòng 923

Chủ tọa: Nguyễn Hữu Dư

 

10:20 – 10:40

Nguyễn Đình Trí

Về lý thuyết về hàm suy rộng của Sobolev và lý thuyết phân bố của Schwartz

10:40 – 11:00

Ta Thi Thanh Mai, Franck Pigeonneau, Pierre Saramito

An implicit high order discontinuous Galerkin level set method for two-phase flow problems

11:00 – 11:20

Hoang Viet Long, R. Rodriguez-Lopez, Nguyen Thi Kim Son

Some generalizations of fixed point theorems in partially ordered metric spaces and applications to fuzzy partial differential equations

11:20 – 11:40

Đặng Văn Khải

Toán tử vi phân siêu phức

11:40 – 12:00

Dang Quang A, Nguyen Thanh Huong

Existence results and numerical solution for a fourth order elliptic equation of Kirchhoff type


 Thứ Bảy, 12/11/2016 – Buổi sáng

 

Tiểu ban song song 02 – Phòng 902

Chủ tọa: Nguyễn Thị Minh Huyền

 

10:20 – 10:40

Nguyễn Huy Trường, Vũ Thành Nam

Thủy vân dễ vỡ khóa công khai và ứng dụng

10:40 – 11:00

Phí Tùng Lâm, Trần Huy Hoàng

Nhận dạng ngôn ngữ kí hiệu  sử dụng găng tay cảm biến

11:00 – 11:20

Lê Quang Hòa, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Huy Đức, Phạm Văn Ất

Một lược đồ thủy vân thuận nghịch khóa công khai cho cơ sở dữ liệu dựa trên kỹ thuật mở rộng các thuộc tính kiểu thực

11:20 – 11:40

Nguyen Anh Tu, Lê Chi Ngoc

Bài toán tập độc lập lớn nhất

11:40 – 12:00

Nguyễn Thị Phương, Trần Vĩnh Đức, Lê Công Thành

Hiệu suất của thuật toán tham lam đối với bài toán đường đi dài nhất trên đồ thị

 

Tiểu ban song song 03 – Phòng 702

Chủ tọa: Lê Dũng Mưu

 

10:20 – 10:40

Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt

Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng  phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng

10:40 – 11:00

Nguyen TP Thao, Ngoc C. Lê

Augmenting approach for some maximum independent set problems

11:00 – 11:20

Nguyen Dac Thang, Lê Chi Ngoc

Centrality measure and application in transportion

11:20 – 11:40

Nguyễn Quang Chung

Chặn trên cho xác suất phá sản trong mô hình tái bảo hiểm Quota-(α,β)

11:40 – 12:00

Lâm Văn Sơn

Đánh giá cầu lao động trong một số ngành công nghiệp Việt Nam

 
 

Thứ Bảy, 12/11/2016 – Buổi chiều

 

Báo cáo mời – Hội trường (923)

Chủ tọa: Tống Đình Quỳ

 

14:00 – 14:30

Lê Sỹ Vinh

Phân tích hệ gene người: Lý thuyết và ứng dụng

14:30 – 15:00

Do Duc Thuan

Robust controllability of linear systems with constrained controls under structured perturbations

15:00 – 15:20

Nghỉ giữa buổi (coffee break)

 

 Tiểu ban song song 01 – Phòng 923

 Chủ tọa: Nguyễn Xuân Thảo

 

15:20 – 15:40

Nguyễn Thiệu Huy, Ngô Quý Đăng

Đa tạp ổn định đia phương gần nghiệm tuần hoàn của phương trình tiến hóa

15:40 – 16:00

Pham Quy Muoi

Gradient-type algorithms for sparse and nonnegative sparse matrix factorization problems

16:00 – 16:20

Cao Thanh Tinh

On stability of functional differential systems

16:20 – 16:40

Nguyen Huyen Muoi, Vu Ngoc Phat

LMI approach to finite-time stability and stabilization of singular linear discrete delay systems

16:40 – 17:00

Bui Trong Kien, Vu Huu Nhu, Nguyen Hai Son

Second-order optimality conditions for a semilinear elliptic optimal control problem with mixed pointwise constraints

 

 Thứ Bảy, 12/11/2016 – Buổi chiều

 

Tiểu ban song song 02 – Phòng 902

Chủ tọa: Đinh Nho Hào

 

15:20 – 15:40

Nguyễn Thành Đôn

Xác định hệ số khuếch tán bằng phương pháp đồng hóa số liệu để quản lý giám sát môi trường

15:40 – 16:00

Đặng Quang Á, Hoàng Mạnh Tuấn

Lược đồ sai phân khác thường cho một mô hình thú-mồi tổng quát

16:00 – 16:20

Đang Quang A, Ngo Thi Kim Quy

Existence results and iterative method for solving the cantilever beam equations with fully nonlinear terms

16:20 – 16:40

Nguyễn Quốc Hưng

Phương pháp toán tử biên – miền giải bài toán biên cho phương trình elliptic cấp sáu

16:40 – 17:00

Phan Xuan Thanh, Steinbach Olaf

Energy space approaches for Cauchy problems


 

Tiểu ban song song 03 – Phòng 702

Chủ tọa: Lê Quang Thủy

 

15:20 – 15:40

Le Hai Yen, Le Dung Muu, Nguyen Thi Thanh Huyen

An algorithm for a class of split feasibility problems: application to a model in electricity production

15:40 – 16:00

Trinh Ngoc Hai

A fixed point optimization algorithm for the equilibrium problem over the fixed point set and its applications

16:00 – 16:20

Nguyen Buong, Nguyen Song Ha

A new simple parallel iteration method for a class of variational inequalities

16:20 – 16:40

Phung Minh Duc

A subgradient algorithm for solving a class of bilevel equilibrium problems

16:40 – 17:00

Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Hồng Quân

Tính ổn định nghiệm của bài toán cân bằng ngẫu nhiên


Chủ Nhật, 13/11/2016 – Buổi sáng

 

Báo cáo mời – Hội trường (923)

Chủ tọa: Đinh Dũng

 

08:00 – 08:30

Nguyen Thieu Huy

Solutions to evolution equations: from boundedness to periodicity

08:30 – 09:00

Le Hoang Son

Soft computing approaches for sensor energy optimization in 3D environments: A case study in Tay Bac project

09:00 – 09:30

Bui Trong Kien

Tools of variational analysis for optimal control problems

09:30 – 09:50

Nghỉ giữa buổi (coffee break)

                                  

 

Tiểu ban song song 01 – Phòng 923

Chủ tọa: Nguyễn Thiệu Huy

 

09:50 – 10:10

Lưu Phương Linh, Đặng Đình Châu

Về sự tồn tại nghiệm của phương trình tích phân Volterra và ứng dụng

10:10-10:30

Nguyen Xuan Thao, Nguyen Anh Dai

Discrete-time Fourier sine transform

10:30 – 10:50

Pham Van Hoang, Nguyen Xuan Thao

On the Kontorovich - Lebedev generalized convolution inequalities and applications

10:50 – 11:10

Trinh Tuan

On the Fourier sine-Kontorovich-Lebedev generalized convolution transforms and applications

11:10 – 11:30

Tran Đinh Phung, Dinh Thanh Duc

Lyapunov, Hartman and Vallée-Poussin type inequalities for second order forced dynamic equations

11:30 – 11:50

Nguyen Minh Khoa, Nguyen Xuan Thao

Superconvolution for integral transforms

 

 Chủ Nhật, 13/11/2016 – Buổi sáng

 

Tiểu ban song song 02 – Phòng 902

Chủ tọa:  Bùi Trọng Kiên

 

09:50 – 10:10

Nguyễn Thanh Tùng

 Ứng dụng công nghệ thông tin ở Trường Đại học Y – Dược

10:10 – 10:30

Nguyen Buong, Nguyen Thi Quynh Anh, Ho Thi Phuong

Forward-Backward steepest-descent methods for variational inequalities with monotone inclusions in Hilbert spaces

10:30 – 10:50

Do Duc Thuan, Nguyen Thi Hong

Controllability radii of linear neutral systems under structured perturbations

10:50 – 11:10

Tran Ngoc Thang, Tran Thi Hue

Some special cases of optimizing over the effcient set of a generalized convex multiobjective problem

11:10 – 11:30

T. Th. Sơn, Ng. H. Anh, Ng. Th. Hương, Ng. Ch. Thắng, T. Th. Tùng

Về một số biện pháp bảo mật – nhận dạng đối tác trong giao dịch điện tử trực tuyến

11:30 – 11:50

Lam T. Nguyen, Ngoc C. Lê, Roan Thi Ngan

Improving the accuracy of fuzzy decision tree by using picture fuzzy set theory

 

Tiểu ban song song 03 – Phòng 702

Chủ tọa: Nguyễn Cảnh Nam

 

09:50 – 10:10

Vương Thị Thảo Bình

Vận dụng mô hình toán kinh tế đánh giá các yếu tố hấp dẫn thu hút FDI, hiệu quả vốn FDI và áp dụng cho Việt Nam

10:10 – 10:30

Nguyễn Khắc Minh, Nguyễn Việt Hưng, Hoàng Mạnh Hùng

Chuyển dịch cơ cấu và sự hội tụ: Bằng chúng từ khía cạnh tỉnh ở Việt Nam

10:30 – 10:50

Lê Thị Quỳnh Nhung, Khuất Thị Bình

Phân tích ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu tới năng suất trung bình của nền kinh tế.

10:50 – 11:10

Lê Tài Thu

Ứng dụng của bảng I/O đánh giá sự lan tỏa của tổng cầu cuối cùng

11:10 – 11:30

Nguyễn Thanh Hà

Một số mô hình kinh tế lượng đối với dữ liệu bảng và ứng dụng trong phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngân hàng Việt Nam

11:30 – 11:50

Đỗ Văn Lâm

Đánh giá nhân tố tác động dao động tỷ giá và lạm phát ở Việt Nam giai đoạn gần đây bằng mô hình toán kinh tế.

 

[Quay lại]
     
 
@School of Applied Mathematics and Informatics