Báo cáo mời
Tiếng Việt
 ABOUT US
   - Dean' Welcome
   - Overview
   - Organizational Structure
   - Leadership
   - History of the School
 DEPARTMENTS
   - Advanced Engineering Mathematics
   - Mathematical Informatics
   - Applied Mathematics
 FACULTY & STAFF
   - Department of Advanced Engineering Mathematics
   - Department of Mathematical Informatics
   - Department of Applied Mathematics
 ACADEMICS
   - Undergraduate Programs
   - Master Programs
   - PhD Programs
 RESEARCH
   - Research Areas
   - Research Groups
   - Research Projects
 COOPERATION
 CONTACT
Báo cáo mời
  • Nguyễn Hữu Dư (Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán);

Tên báo cáo:  Dynamic behavior of Kolmogorov systems perturbed by noise

  • Đinh Nho Hào (Viện Toán học);

Tên báo cáo: Xác định điều kiện ban đầu trong phương trình parabolic

Tóm tắt: Để quan sát một quá trình truyền nhiệt hay khuếch tán mô tả bằng bài toán biên cho phương trình dạng parabolic ta cần phải có điều kiện ban đầu. Tuy nhiên trong thực tế không phải khi nào điều kiện ban đầu cũng được biết và ta phải xác định nó qua các đo đạc gián tiếp có thể thực hiện được, sau đó thay thế dữ kiện tìm được vào mô hình để dự đoán quá trình mà ta đang theo dõi. Chúng tôi tiếp cận bài toán từ ba cách đo đạc khác nhau: 1) đo đạc tại thời điểm cuối, 2) đo đạc ở trong miền không gian và dạng thực tế của nó là quan sát dạng tích phân, 3) đo đạc ở trên một phần của biên. Các bài toán này là những bài toán đặt rất không chỉnh, nghĩa là chúng rất nhạy cảm với sai số: một sai số nhỏ trong dữ kiện có thể dẫn đến một sai số rất lớn trong lời giải, ngoài ra không phải với dữ kiện nào bài toán cũng có nghiệm. Chúng tôi nghiên cứu định tính bài toán, sau đó đề xuất phương pháp biến phân để giải bài toán. Bài toán biến phân được rời rạc hóa bằng phương pháp sai phân phân rã hoặc phương pháp phần tử hữu hạn. Tính hội tụ của các bài toán rời rạc hóa được nghiên cứu. Một số ví dụ số cho các bài toán đặc thù được thử nghiệm trên máy tính thể hiện phương pháp của chúng tôi rất hiệu quả.

  • Nguyễn Thiệu Huy (Viện Toán ứng dụng và Tin học);

Tên báo cáo:  Solutions to Evolution Equations: From Boundedness to Periodicity

Tóm tắt: Starting from mathematical modeling of mechanical system and fluid flows such as mass-spring systems or fluid flows passing obstacles, we look for periodic motions for such systems or flows. We develop mathematical tools and ideas to handle such kinds of modeling.

Concretely, We will talk about the existence and uniqueness of bounded (in time) solutions to linear and semi-linear evolution equations. The boundedness of solutions then implies the existence and uniqueness of periodic solutions using topological arguments and the so-called Massera - methodology.

Our method is based on real interpolation functors and duality estimates as well as on the smoothing property of underlying semigroups. Then, we give applications to problems in fluid dynamics such as the Navier-Stokes flows around a rotating obstacle, Navier-Stoke-Oseen equations, Equations in geophysical setting, etc.

This talk is based on recent works of myself and a joint works of myself with collaborators in TU Darmstadt.

  • Lê Hoàng Sơn (Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội);

Tên báo cáo: Soft computing approaches for sensor energy optimization in 3D environments: A case study in Tay Bac project

Tóm tắt:  A Wireless Sensor Network includes tiny sensor nodes, which are responsible for sensing, measuring and gathering information from the environment, which is then transmitted to a base station by a mean of radio wave in wireless communication. 3D Wireless Sensor Network (3D-WSN) has attracted significant interests in recent years due to its applications in various disciplinary fields such as target detection, object tracking, and security surveillance. An important problem in 3D WSN is the sensor energy optimization which determines an optimal topology of sensors to prolong the network lifetime and energy expenditure. The existing methods for dealing with this matter namely Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH), LEACH-Centralized (LEACH-C), K-MEANs, Single hop Clustering and Energy Efficient

Protocol (SCEEP), Hybrid-LEACH (H-LEACH) and Fuzzy C –Means (FCM) organize the networks into clusters where non-cluster head nodes mainly carry out sensing tasks and send the information to the cluster head, while cluster head collect data from other nodes and send to the base station. Although these algorithms reduce the total energy consumption of the network, they also create a large number of network disconnect which refers to the number of sensors that cannot connect to its cluster head and the number of cluster heads that cannot connect to the base station (BS). In this talk, we discuss several novel solutions based on fuzzy clustering and particle swarm optimization for dealing with this problem. A case study in Tay Bac project for optimizing IMETOS sensors energy to collect weather data is given.

  • Đỗ Đức Thuận (Viện Toán ứng dụng và Tin học); 

Tên báo cáo:  Robust controllability of linear systems with constrained controls under structured perturbations

Tóm tắt:  In this talk, the robust controllability for linear systems with constrained controls ˙ x = Ax + Bu,u ∈ Ω, is studied under the assumption that Ω is an arbitrary subset satisfying the only condition 0 ∈ cl coΩ and the system matrices are subjected to structured perturbations. The notion of the structured local and global controllability radii are defined. Based on properties of convex processes, some general formulas for the complex and the real controllability radii, for both local and global controllability concepts, are established with respect to structured affine perturbations and multi-perturbations of coefficient matrices. As particular cases, the general results are applied to higher order linear systems with constrained controls and single-input linear systems with bounded controls, yielding some explicit and computable formulas of controllability radii. Examples are given to illustrate the obtained results.

 

  • Lê Sỹ Vinh (Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội);

Tên báo cáo: Phân tích hệ gene người: Lý thuyết và ứng dụng

Tóm tắt: Hệ gene người gồm 3 tỉ DNA quyết định các đặc điểm sinh học của từng cá thể. Hệ gene người đầu tiên được hoàn thành vào năm 2001 với chi phí khoảng ba tỉ Đô la Mỹ. Ngày nay, công nghệ giải trình tự thế hệ mới cho phép chúng ta thu thập dữ liệu gene một người với chi phí khoảng 1000 Đô la Mỹ trong vòng 1 ngày. Phân tích hệ gene người là một lĩnh vực nghiên cứu với nhiều bài toán lý thuyết nội tại quan trọng cần giải quyết, cũng như nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực quan trọng như y học hay sản xuất thuốc. Trong bài trình bày này, đầu tiên chúng tôi sẽ giời thiệu về phân tích hệ gene, các bài toán lớn trong phân tích hệ gene như lắp rap gene, sắp hàng hệ gene, tìm kiếm các biển đổi trong gene. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu các ứng dụng của phân tích hệ gene trong việc hỗ chẩn đoán và điều trị bệnh. Phân tích hệ gene sẽ giúp hỗ trợ chẩn đoán khoảng 6000 bệnh liên quan đến gene mà các phương pháp hiện tại có thể không chẩn đoán được, hoặc chẩn đoán không chính xác. Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong hệ phân tích gene người Việt, cũng như các ứng dụng hiện tại của phân tích hệ gene trong hỗ trợ chấn đoán bệnh ở Việt Nam.

  • Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học);

           Tên báo cáo: Tools of variational analysis for optimal control problems

Tóm tắt: In this report we talk about the power of variational analysis in dealing with optimal control problems governed by partial differential equations. We then present some recent results on first and second-order optimality conditions for elliptic optimal control problems.

          

 
 
[Quay lại]
     
 
@School of Applied Mathematics and Informatics