Các mốc thời gian
Tiếng Việt
 ABOUT US
   - Dean' Welcome
   - Overview
   - Organizational Structure
   - Leadership
   - History of the School
 DEPARTMENTS
   - Advanced Engineering Mathematics
   - Mathematical Informatics
   - Applied Mathematics
 FACULTY & STAFF
   - Department of Advanced Engineering Mathematics
   - Department of Mathematical Informatics
   - Department of Applied Mathematics
 ACADEMICS
   - Undergraduate Programs
   - Master Programs
   - PhD Programs
 RESEARCH
   - Research Areas
   - Research Groups
   - Research Projects
 COOPERATION
 CONTACT
Các mốc thời gian
Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 12/11/2016 đến ngày 13/11/2016.
  • Đăng ký tham dự:                       Trước 30/09/2016
  • Gửi tóm tắt báo cáo:                   Trước 30/09/2016
  • Thông báo chấp nhận báo cáo:     Trước 25/10/2016
  • Gửi giấy mời tham dự:                Trước 30/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Quay lại]
     
 
@School of Applied Mathematics and Informatics