Điểm thi các môn

  1. Điểm thi Cuối kì Môn Đại số – Học kì 20171

  2. Điểm môn GT2 và XSTK học lại – Cuối kỳ 20171

  3. Điểm thi Cuối kì Môn Giải tích 3 – Học kì 20171 (Học lại)

  4. Điểm thi Cuối kì Môn Giải tích I – Học kì 20171

  5. Điểm thi Giữa kì Môn Đại số – Học kì 20171

  6. Điểm thi Giữa kì Môn Giải tích 1 – Học kì 20171 (Cập nhật)

  7. Điểm thi Giữa kì – Học kì 20171

  8. Điểm thi Cuối kì hè – Học kì 20163, Môn Phương pháp tính, Hạn thu đơn phúc tra: 24, 25, 28/08/2017

  9. Điểm thi Cuối kì hè – Học kì 20163, Môn XSTK, Hạn thu đơn phúc tra: 15,16,17/08/2017

  10. Điểm thi Cuối kì hè – Học kì 20163

Trang 4 / 512345