Điểm thi các môn

  1. Điểm thi Giữa kỳ 20191 môn GT1

  2. Điểm thi Giữa kỳ 20191 MÔN GIẢI TÍCH 3 & MÔN XSTK-QHTN

  3. Điểm thi CUỐI KỲ 20183 MÔN XSTK & Đại số

  4. Điểm thi CUỐI KỲ 20183 MÔN PPT&Matlab, XSTK&QHTN,GT1,2,3

  5. Điểm thi GK20183 GT1,2 & Đại số

  6. Điểm thi GIỮA KỲ 20183, MÔN GT3 & XSTK

  7. Điểm thi CUỐI KỲ 20182 MÔN PPT&Matlab, XSTK

  8. Điểm thi CUỐI KỲ 20182 MÔN GIẢI TÍCH 2

  9. Điểm thi GIỮA KỲ 20182: GIẢI TÍCH 2

  10. Điểm thi Giải tích 1- GK20182

Trang 3 / 41234