Điểm thi các môn

  1. Điểm thi GIỮA KỲ 20173, MÔN GIẢI TÍCH 3, MÔN ĐẠI SỐ, MÔN PHÁP PHƯƠNG TÍNH

  2. Điểm thi GIỮA KỲ 20173 MÔN GIẢI TÍCH 1, MÔN GIẢI TÍCH 2, MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  3. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ, MÔN ĐẠI SỐ

  4. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 1 & MÔN GIẢI TÍCH 3

  5. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 2

  6. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  7. Điểm thi giữa kỳ 20172 môn GT2

  8. ĐIỂM THI GIỮA KỲ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 3

  9. ĐIỂM THI GIỮA KỲ 20172 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH, XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  10. Điểm thi Cuối kỳ XSTK, QHTN, Phương pháp tính – Kỳ 20171

Trang 3 / 512345