Điểm thi các môn

  1. Điểm thi CUỐI KỲ 20182 MÔN GIẢI TÍCH 2

  2. Điểm thi GIỮA KỲ 20182: GIẢI TÍCH 2

  3. Điểm thi Giải tích 1- GK20182

  4. Điểm thi Giải tích 3- GK20182

  5. Điểm thi GIỮA KỲ 20182 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ, MÔN ĐẠI SỐ, MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH & MATLAB

  6. ĐIểm thi cuối kì môn Giải tích 1 , Chương trình tiên tiến, AP4,5,6,7,8,9

  7. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH & MATLAB

  8. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN GIẢI TÍCH 3

  9. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ MÔN XSTK & QHTN, MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  10. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN ĐẠI SỐ

Trang 3 / 41234