Điểm thi các môn

  1. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN GIẢI TÍCH 1, GIẢI TÍCH 2

  2. Điểm thi GIỮA KỲ 20181: ĐẠI SỐ,PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  3. Điểm thi GIỮA KỲ 20181: GIẢI TÍCH 1, GIẢI TÍCH 2, GIẢI TÍCH 3

  4. Điểm thi GIỮA KỲ 20181 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  5. Điểm thi CUỐI KỲ 20173,GT1,2,3,XSTK,PPT,ĐS

  6. Điểm thi GIỮA KỲ 20173, MÔN GIẢI TÍCH 3, MÔN ĐẠI SỐ, MÔN PHÁP PHƯƠNG TÍNH

  7. Điểm thi GIỮA KỲ 20173 MÔN GIẢI TÍCH 1, MÔN GIẢI TÍCH 2, MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  8. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ, MÔN ĐẠI SỐ

  9. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 1 & MÔN GIẢI TÍCH 3

  10. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 2