Điểm thi các môn

  1. ĐIểm thi cuối kì môn Giải tích 1 , Chương trình tiên tiến, AP4,5,6,7,8,9

  2. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH & MATLAB

  3. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN GIẢI TÍCH 3

  4. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ MÔN XSTK & QHTN, MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  5. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN ĐẠI SỐ

  6. Điểm thi CUỐI KỲ 20181 MÔN GIẢI TÍCH 1, GIẢI TÍCH 2

  7. Điểm thi GIỮA KỲ 20181: ĐẠI SỐ,PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  8. Điểm thi GIỮA KỲ 20181: GIẢI TÍCH 1, GIẢI TÍCH 2, GIẢI TÍCH 3

  9. Điểm thi GIỮA KỲ 20181 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  10. Điểm thi CUỐI KỲ 20173,GT1,2,3,XSTK,PPT,ĐS

Trang 2 / 512345