Điểm thi các môn

  1. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn XSTK, XSTK&QHTN, PPT &Matlab, PPT

  2. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn PPT &Matlab

  3. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 MÔN XSTK, XSTK & QHTN

  4. Điểm thi CUỐI KỲ 20191 một số môn hệ đặc biệt

  5. Điểm thi CUỐI KỲ 20191 môn Đại số

  6. Điểm thi Cuối kỳ 20191 MÔN GIẢI TÍCH 1,2,3 & XSTK

  7. Điểm thi Cuối kỳ 20191 môn PPT,PPT&Matlab, XSTK,XSTK&QHTN

  8. Điểm thi Giữa kỳ 20191 môn Đại số

  9. Điểm thi giữa kỳ 20191 môn XSTK

  10. Điểm thi Giữa kỳ 20191 môn GT2, PPT,PPT&Matlab

Trang 2 / 41234