Điểm thi các môn

  1. Điểm thi Cuối Kỳ 2020.1 các môn chuyên ngành

  2. Điểm thi Cuối Kỳ 2020.1 các môn Toán đại cương

  3. Điểm thi Giữa Kỳ 2020.1 các môn Toán đại cương

  4. Điểm thi các môn chuyên ngành 20192, 20193

  5. Điểm thi Cuối kỳ 20193

  6. Điểm thi Giữa kỳ 20193

  7. Điểm thi Cuối Kỳ 20192 các môn Toán đại cương

  8. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn GIẢI TÍCH 2

  9. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn GIẢI TÍCH 3

  10. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn XSTK, XSTK&QHTN, PPT &Matlab, PPT

Trang 1 / 41234