Điểm thi các môn

  1. Điểm thi CUỐI KỲ 20183 MÔN XSTK & Đại số

  2. Điểm thi CUỐI KỲ 20183 MÔN PPT&Matlab, XSTK&QHTN,GT1,2,3

  3. Điểm thi GK20183 GT1,2 & Đại số

  4. Điểm thi GIỮA KỲ 20183, MÔN GT3 & XSTK

  5. Điểm thi CUỐI KỲ 20182 MÔN PPT&Matlab, XSTK

  6. Điểm thi CUỐI KỲ 20182 MÔN GIẢI TÍCH 2

  7. Điểm thi GIỮA KỲ 20182: GIẢI TÍCH 2

  8. Điểm thi Giải tích 1- GK20182

  9. Điểm thi Giải tích 3- GK20182

  10. Điểm thi GIỮA KỲ 20182 MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ, MÔN ĐẠI SỐ, MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH & MATLAB

Trang 1 / 512345