Điểm thi các môn

  1. Điểm thi Cuối kì hè – Học kì 20163, Môn Phương pháp tính, Hạn thu đơn phúc tra: 24, 25, 28/08/2017

  2. Điểm thi Cuối kì hè – Học kì 20163, Môn XSTK, Hạn thu đơn phúc tra: 15,16,17/08/2017

  3. Điểm thi Cuối kì hè – Học kì 20163

  4. Điểm thi Giữa kì hè – Học kì 20163

  5. Điểm thi Cuối kì môn Đại số – Học kì 20162

  6. Điểm thi Cuối kì môn Giải tích 1 – Học kì 20162

  7. Điểm thi Cuối kì môn Xác suất Thống kê – Học kì 20162

  8. Điểm thi Cuối kì môn Giải tích 3 – Học kì 20162

  9. Điểm thi Cuối kì môn Giải tích 2 – Học kì 20162

  10. Điểm thi Giữa kì môn Giải tích 2 – Học kì 20162

Trang 1 / 212