Tiếp cận địa phương và tiếp cận toàn cục trong việc giải một số lớp bài toán tối ưu không lồi và ứng dụng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm