Đề cương môn học

  1. Đề cương lý thuyết môn đại số nhóm ngành 3 – MI1143 áp dụng từ 06-2018

  2. Đề cương lý thuyết môn đại số nhóm ngành 2 – MI1142 áp dụng từ 06-2018

  3. Đề cương lý thuyết môn Đại số nhóm ngành 1- MI1141 áp dụng từ 06 – 2018

  4. Đề cương bài tập môn Đại số – nhóm ngành 3 – MI1143 áp dụng từ 06 -2018

  5. Đế cương bài tập môn Đại số – nhóm ngành 2 – MI1142 áp dụng từ 06/2018

  6. Đề cương bài tập môn Đại số – nhóm ngành 1 – MI1141 áp dụng từ 06/2018

  7. Đề cương môn Giải tích 1 – MI1113 – Nhóm 3 (Kinh tế)

  8. Đề cương môn Giải tích 1 – MI1112 – Nhóm 2 (Hóa, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường, Dệt may&DG)

  9. Đề cương môn Giải tích 1 – MI1111 – Nhóm 1 (các ngành kĩ thuật)

  10. Bài tập Giải tích 1 – MI1113- Nhóm 3 (Kinh tế)

Trang 3 / 41234