CTĐT Cử nhân Toán Tin cho các khóa từ K62

NGÀNH TOÁN TIN TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN KHỐI LƯỢNG (TC) KỲ HỌC DỰ KIẾN 1 2 3 4 5 6 7 8 Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương 12 1 SSH1110 Những NLCB của CN … Continue reading CTĐT Cử nhân Toán Tin cho các khóa từ K62