CTĐT Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý cho các khóa từ K62

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (4 năm) TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN KHỐI LƯỢNG (TC) KỲ HỌC DỰ KIẾN 1 2 3 4 5 6 7 8 Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương 12 … Continue reading CTĐT Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý cho các khóa từ K62